6 quy tắc đánh trọng âm Tiếng Anh dễ nhớ nhất

Trọng âm tiếng Anh là một trong những phần rất quan trọng mà nhiều người Việt bỏ qua. Nếu muốn phát âm chuẩn và lưu loát như người bản xứ cần lắm được các quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh. Đối với người Việt thường xảy ra tình trạng khi phát âm quên không đánh trọng âm hoặc phát âm như tiếng Việt. Vậy có những quy tắc đánh trọng tâm tiếng Anh nào? Cùng SEDU tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ hơn 6 quy tắc đánh trọng tâm tiếng Anh dễ nhớ nhất.

1. Trọng âm tiếng Anh là gì?

Trọng âm là việc chúng ta nhấn mạnh âm tiết trong một từ hay một câu để tạo ra ngữ điệu rõ ràng, giúp người nghe có thể hiểu được ý muốn chúng ta muốn truyền đạt cho họ. Trọng âm thường được nhấn mạnh hơn các âm tiết khác, với một âm lượng nhất định để diễn tả rõ ý nghĩa của câu từ.

 Để câu tiếng Anh có ngữ điệu cần phải đánh trọng âm phù hợp

Để câu tiếng Anh có ngữ điệu cần phải đánh trọng âm phù hợp

Trong tiếng Anh, trọng âm là một phần không thể thiếu trong phát âm khi giao tiếp. Bởi nếu đánh trọng âm tiếng Anh sai sẽ dẫn đến hiểu lầm ý nghĩa mà chúng ta muốn nói đến. Các từ trong tiếng Anh thường có một trọng âm chính, chúng được đặt ở một trong các âm tiết đầu tiên của từ. Ngoài ra, cũng xảy ra một số từ có trọng âm đặc biệt ví dụ như trọng âm được đặt ở âm tiết thứ hai hoặc thứ ba của từ.

Để phát âm tiếng Anh tốt, người học cần nắm được các quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh và luôn học từ vựng thông qua việc luyện tập nghe, nói để trau dồi vốn từ cho mình.

Ví dụ: 

- "elePHANT" /ˈel.ə.fənt/: Trọng âm đặt ở âm tiết thứ hai từ cuối.

- "aMENity" /əˈmen.ə.ti/: Trọng âm đặt ở âm tiết thứ ba từ cuối.

- "HAPpy" /ˈhæp.i/: Trọng âm đặt ở âm tiết đầu tiên.

- "ecoLOGic" /ˌiː.kəˈlɒdʒ.ɪk/: Trọng âm đặt ở âm tiết thứ hai từ cuối.

-"inVENtion" /ɪnˈven.ʃən/: Trọng âm đặt ở âm tiết trước hậu tố -tion.

2. Âm tiết tiếng Anh là gì?

Âm tiết tiếng Anh là một đơn vị cơ bản của từ, mỗi từ sẽ được chia thành các âm tiết để tạo ra âm điệu giúp người nghe hiểu được ý nghĩa của câu. Một âm tiết thường bao gồm một nguyên âm hoặc một nguyên âm ( /ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/… ) kết hợp với phụ âm (p, k, t, m, n…0. Ví dụ từ "cat" có ba âm tiết /kæt/, với âm tiết đầu tiên là phụ âm /k/, âm tiết tiếp theo là nguyên âm /æ/ và âm tiết cuối cùng là phụ âm /t/.

Các âm tiết sẽ có độ dài khác nhau và có thể bao gồm một hoặc nhiều âm thanh. Tuy nhiên, chỉ có một âm tiết được coi là trọng âm, khi nhấn mạnh âm tiết đó hơn trong từ tạo ra âm điệu sâu sắc.

3. 6 quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh

Khi nắm được cơ bản thế nào là trọng âm và âm tiết trong tiếng Anh cần hiểu rõ về các quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh để có thể phát âm chính xác như người bản xứ. Dưới đây là 6 quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh dễ nhớ nhất.

 Để phát âm chuẩn cần nắm vững 6 cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

Để phát âm chuẩn cần nắm vững 6 cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

3.1. Các tính từ và danh từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

- Ví dụ:

"yellow" /ˈjel.oʊ/: màu vàng

"happy" /ˈhæp.i/: vui mừng

"crazy" /ˈkreɪ.zi/: điên loạn

"pirate" /ˈpaɪ.rət/: cướp biển

"guitar" /ɡɪˈtɑːr/: đàn ghi ta

"jury" /ˈdʒʊr.i/: bồi thẩm đoàn

"lonely" /ˈloʊn.li/: cô đơn

3.2. Các động từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

- Ví dụ:

"begin" /bɪˈɡɪn/: bắt đầu

"admit" /ədˈmɪt/: thừa nhận

"explode" /ɪkˈspləʊd/: nổ tung

"refuse" /rɪˈfjuːz/: từ chối

"return" /rɪˈtɜːn/: trở lại

"believe" /bɪˈliːv/: tin tưởng

"attack" /əˈtæk/: tấn công

"accept" /əkˈsept/: chấp nhận

"enjoy" /ɪnˈdʒɔɪ/: thưởng thức

"demand" /dɪˈmænd/: yêu cầu

3.3. Các từ có hai âm tiết bắt đầu bằng -a, trọng tâm rơi vào âm tiết thứ hai

- Ví dụ:

"again" /əˈɡen/: lại

"alarm" /əˈlɑːm/: báo thức

"about" /əˈbaʊt/: về

"above" /əˈbʌv/: bên trên

"abuse" /əˈbjuːs/: lạm dụng

"afraid" /əˈfreɪd/: sợ hãi

"against" /əˈɡenst/: chống lại

"ahead" /əˈhed/: phía trước

"alive" /əˈlaɪv/: còn sống

"among" /əˈmʌŋ/: giữa

3.4. Các từ kết thúc bằng -ic, -tion, -sion, -cian, trọng âm rơi vào âm thứ hai từ cuối lên

- Ví dụ:

"economic" /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/: thuộc kinh tế

"statistic" /stəˈtɪs.tɪk/: thống kê

"musician" /mjuːˈzɪʃ.ən/: nhạc sĩ

"exception" /ɪkˈsep.ʃən/: ngoại lệ

"portation" /pɔːˈteɪ.ʃən/: cổng

"illustration" /ˌɪl.əˈstreɪ.ʃən/: hình minh họa

"extension" /ɪkˈsten.ʃən/: sự mở rộng

"occasion" /əˈkeɪ.ʒən/: dịp

"electrician" /ɪˌlekˈtrɪʃ.ən/: thợ điện

"classification" /ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/: phân loại

3.5. Các từ kết thúc bằng -cy, -ty, -phy, -gy, -and, -al, trọng âm vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có thể đếm âm tiết từ cuối lên

- Ví dụ:

“photocopy" /ˌfəʊtəˈkɒpi/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 4 âm tiết từ cuối lên.

"university" /ˌjuːnɪvəˈsɪti/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 5 âm tiết từ cuối lên.

"telephony" /telˈefəni/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 4 âm tiết từ cuối lên.

"biology" /baɪˈɒlədʒi/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 4 âm tiết từ cuối lên.

"diamond" /ˈdaɪəmənd/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 3 âm tiết từ cuối lên.

"historical" /hɪsˈtɒrɪkəl/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 5 âm tiết từ cuối lên.

"theory" /ˈθɪəri/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 3 âm tiết từ cuối lên.

"analysis" /əˈnælɪsɪs/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 4 âm tiết từ cuối lên.

"astronomy" /əˈstrɒnəmi/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 4 âm tiết từ cuối lên.

"happened" /ˈhæpənd/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên và có 3 âm tiết từ cuối lên.

3.6. Các từ kết thúc bằng -ee, -oo, -ese, trọng tâm rơi vào âm tiết cuối

- Ví dụ:

"employee" /ɪmˌplɔɪˈiː/: người lao động

"guarantee" /ˌɡærənˈtiː/: bảo đảm

"bamboo" /bæmˈbuː/: cây tre

"tattoo" /tætˈtuː/: xăm hình

"japanese" /ˌdʒæpəˈniːz/: tiếng Nhật

"lebanese" /ˌlebəˈniːz/: tiếng Li-băng

"chinese" /tʃaɪˈniːz/: người Trung Quốc

"geese" /ɡiːs/: Ngỗng

4. Bài tập thực hành đánh trọng âm Tiếng Anh

Bài 1: Đánh trọng âm cho các từ sau:

"Computer"

"Photography"

"University"

"Elephant"

"Chocolate"

 

Đáp án:

"COMputer"

"phoTOgraphy"

"uniVERsity"

"ELephant"

"CHOColate"

 

Bài 2: Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên trong các từ sau:

"Historical"

"Happened"

"Analysis"

"Astronomy"

"Telephone"

 

Đáp án: "Historical" và "Astronomy"

 

Bài 3: Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết cuối trong các từ sau:

"Kangaroo"

"Resume"

"Yahoo"

"Zoo"

"Tattoo"

 

Đáp án: "Resume" và "Tattoo"

 Chăm chỉ thực hiện các bài tập tiếng Anh mỗi ngày sẽ giúp nắm vững cách đánh trọng âm tốt nhất

Chăm chỉ thực hiện các bài tập tiếng Anh mỗi ngày sẽ giúp nắm vững cách đánh trọng âm tốt nhất

Trên đây là những khái niệm cơ bản về trọng âm và âm tiết trong tiếng Anh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho các bạn 6 quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh dễ nhớ nhất mà nhiều người hay áp dụng. Hãy cố gắng thực hành mỗi ngày để có thể phát âm tiếng Anh thật tốt nhé!

 

Bài viết liên quan

Cách cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cơ bản hiệu quả tại nhà
Cách cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cơ bản hiệu quả tại nhà
Tìm hiểu cấu trúc either và neither và cách sử dụng
Tìm hiểu cấu trúc either và neither và cách sử dụng
Bài tập về cấu trúc either và neither chi tiết nhất
Bài tập về cấu trúc either và neither chi tiết nhất
Trước When dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng chuẩn nhất
Trước When dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng chuẩn nhất