Các thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết

Các thì trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt thời gian và trạng thái của hành động. Việc nhận biết và sử dụng đúng thì không chỉ làm giàu vốn từ vựng mà còn giúp xây dựng cấu trúc câu một cách chính xác và linh hoạt. Dấu hiệu nhận biết mỗi thì không chỉ là về cấu trúc của câu mà còn là về các từ khóa, thời gian hoặc sự liên kết giữa các câu, tạo nên một hệ thống logic để diễn tả thời gian và sự kiện trong câu chuyện ngôn ngữ của chúng ta. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết của chúng nhé!

1. Mẹo nhớ các thì trong tiếng Anh

1.1. Đọc và nghe

Để nhớ các thì, hãy đọc và nghe nhiều văn bản, đoạn hội thoại, và bài hát tiếng Anh. Khi tiếp xúc với các ngữ cảnh và câu trực tiếp trong tiếng Anh, bạn sẽ tự nhiên hơn trong việc nhớ và sử dụng các thì khác nhau.

 

1.2. Lập danh sách

Hãy tạo danh sách các thì và ghi chú ngắn về cách sử dụng và quy tắc ngữ pháp của mỗi thì. Đặt danh sách này ở nơi dễ nhìn và đọc lại thường xuyên để ghi nhớ.

 

1.3. Luyện tập thường xuyên

Thực hành là cách tốt nhất để nhớ và làm quen với các thì trong tiếng Anh. Hãy luyện tập viết và nói các câu với các thì khác nhau để làm quen với cách sử dụng chúng. Bạn có thể tìm các bài tập, câu hỏi hoặc hoạt động trực tuyến để thực hành.

 

1.4. Xây dựng các câu mẫu

Tạo ra các câu mẫu đơn giản cho mỗi thì và sử dụng chúng để thực hiện các bài tập hoặc viết các đoạn văn ngắn. Ví dụ tạo các câu mẫu với thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn để nắm vững cách sử dụng chúng.

 

1.5. Kết hợp học ngữ pháp và nghe nói

Khi bạn học một thì mới, hãy xem xét cách sử dụng nó trong giao tiếp hàng ngày. Thực hành nghe và nói bằng cách sử dụng các thì sẽ giúp bạn áp dụng kiến thức ngữ pháp vào thực tế.

 

1.6. Sử dụng ứng dụng hoặc trang web học tiếng Anh

Có nhiều ứng dụng và trang web học tiếng Anh miễn phí có tính năng giúp bạn luyện tập các thì khác nhau. Hãy tận dụng những nguồn tài nguyên này để cải thiện kỹ năng sử dụng thì trong tiếng Anh.

 

2. Các thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết

ac-thi-trong-tieng-anh-va-dau-hieu-nhan-biet

2.1. Hiện tại đơn (Simple Present)

Công thức:

 • Khẳng định: S + V(s/es) + O

Ví dụ: She reads books every day.

 

 • Phủ định: S + do/does + not + V + O

Ví dụ: He does not eat meat.

 

 • Nghi vấn: Do/Does + S + V + O?

Ví dụ: Do they like ice cream?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Từ khóa thường sử dụng: always, usually, sometimes, often, seldom, never.
 • Thường kết hợp với tần suất hoặc thói quen.

 

2.2. Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Công thức:

 • Khẳng định: S + am/is/are + V-ing + O

Ví dụ: They are watching a movie now.

 

 • Phủ định: S + am/is/are + not + V-ing + O

Ví dụ: She is not studying at the moment.

 

 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing + O?

Ví dụ: Is he sleeping?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "am/is/are" + V-ing.
 • Diễn đạt hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

 

2.3. Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Công thức:

 • Khẳng định: S + have/has + V-ed/V3 + O

Ví dụ: We have visited Paris.

 

 • Phủ định: S + have/has + not + V-ed/V3 + O

Ví dụ: She has not finished her homework.

 

 • Nghi vấn: Have/Has + S + V-ed/V3 + O?

Ví dụ: Have you seen that movie?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "have/has" + V-ed/V3.
 • Liên quan đến kết quả ở hiện tại có mối liên hệ với quá khứ.

 

2.4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

Công thức:

 • Khẳng định: S + have/has + been + V-ing + O

Ví dụ: She has been studying for two hours.

 

 • Phủ định: S + have/has + not + been + V-ing + O

Ví dụ: They have not been waiting long.

 

 • Nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing + O?

Ví dụ: Have they been playing football?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "have/has been" + V-ing.
 • Kết hợp giữa việc hành động bắt đầu ở quá khứ và tiếp tục đến hiện tại.

 

2.5. Quá khứ đơn (Simple Past)

Công thức:

 • Khẳng định: S + V-ed/V2 + O

Ví dụ: He finished his work yesterday.

 • Phủ định: S + did + not + V + O

Ví dụ: They did not go to the party.

 • Nghi vấn: Did + S + V + O?

Ví dụ: Did she arrive on time?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng động từ ở dạng quá khứ (V-ed/V2).
 • Liên quan đến hành động đã xảy ra và kết thúc tại quá khứ.

 

2.6. Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Công thức:

 • Khẳng định: S + was/were + V-ing + O

Ví dụ: They were studying when I called.

 

 • Phủ định: S + was/were + not + V-ing + O

Ví dụ: She was not working at that time.

 

 • Nghi vấn: Was/Were + S + V-ing + O?

Ví dụ: Were they watching TV?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "was/were" + V-ing.
 • Diễn đạt hành động đang diễn ra trong quá khứ tại một thời điểm cụ thể.

 

2.7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Công thức:

 • Khẳng định: S + had + V-ed/V3 + O

Ví dụ: He had finished his work before dinner.

 

 • Phủ định: S + had + not + V-ed/V3 + O

Ví dụ: They had not seen that movie before.

 

 • Nghi vấn: Had + S + V-ed/V3 + O?

Ví dụ: Had she left when you arrived?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "had" + V-ed/V3.
 • Liên quan đến hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

 

2.8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Công thức:

 • Khẳng định: S + had + been + V-ing + O

Ví dụ: We had been waiting for an hour.

 

 • Phủ định: S + had + not + been + V-ing + O

Ví dụ: He had not been working there for long.

 

 • Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?

Ví dụ: Had they been studying all night?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "had been" + V-ing.
 • Kết hợp giữa việc hành động kéo dài và kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ.

 

2.9. Tương lai đơn (Simple Future)

Công thức:

 • Khẳng định: S + will/shall + V + O

Ví dụ: I will call you later.

 

 • Phủ định: S + will/shall + not + V + O

Ví dụ: She will not forget your birthday.

 

 • Nghi vấn: Will/Shall + S + V + O?

Ví dụ: Will they arrive on time?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "will/shall" + V.
 • Diễn đạt hành động sẽ xảy ra ở tương lai.

 

2.10. Tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Công thức:

 • Khẳng định: S + will + be + V-ing + O

Ví dụ: They will be studying English this time tomorrow.

 

 • Phủ định: S + will + not + be + V-ing + O

Ví dụ: She will not be working at 9 PM.

 

 • Nghi vấn: Will + S + be + V-ing + O?

Ví dụ: Will you be waiting for me?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "will be" + V-ing.
 • Diễn đạt hành động đang diễn ra vào một thời điểm xác định trong tương lai.

 

2.11. Tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Công thức:

 • Khẳng định: S + will + have + V-ed/V3 + O

Ví dụ: By next year, I will have graduated.

 

 • Phủ định: S + will + have + not + V-ed/V3 + O

Ví dụ: They will not have finished the project by then.

 

 • Nghi vấn: Will + S + have + V-ed/V3 + O?

Ví dụ: Will she have left when we arrive?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "will have" + V-ed/V3.
 • Diễn đạt hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.

 

2.12. Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Công thức:

 • Khẳng định: S + will + have + been + V-ing + O

Ví dụ: By next month, he will have been working here for five years.

 

 • Phủ định: S + will + have + not + been + V-ing + O

Ví dụ: She will not have been studying for long.

 

 • Nghi vấn: Will + S + have + been + V-ing + O?

Ví dụ: Will they have been waiting for us?

 

Dấu hiệu nhận biết:

 • Sử dụng "will have been" + V-ing.
 • Diễn đạt hành động kéo dài và sẽ hoàn thành tại một thời điểm xác định trong tương lai.

 

Trên đây là các thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết. Mỗi ngày bạn hãy thực hành chúng để ghi nhớ được lâu hơn.

 

.........................................

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SEDU

Bài viết liên quan

Cách dùng a an some any chi tiết và chính xác nhất
Cách dùng a an some any chi tiết và chính xác nhất
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh: Cách dùng và bài tập
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh: Cách dùng và bài tập
Tính từ trong tiếng Anh là gì? Định nghĩa và cách dùng
Tính từ trong tiếng Anh là gì? Định nghĩa và cách dùng
Người Việt học tiếng Anh có khó không?
Người Việt học tiếng Anh có khó không?